नेपालको सरसफाइ अभियानलाई केन्द्रीय तहमा समन्वय, सहजीकरण, आवधिक कार्यक्रमको विकास तथा तर्जुमा, सरसफाइको प्रचारप्रसार, जनचेतना र पैरवीमार्फत सरसफाइ प्रवद्र्धन गर्ने हेतुले सरसफाइ गुरुयोजना २०६८ मा राष्ट्रिय सरसफाइ समन्वय समिति व्यवस्था गरिएको छ । सरसफाइ र स्वच्छताका क्षेत्रमा काम गर्ने केन्द्रीय तहका सरकारी, विकास साझेदार, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैसस., नागरिक समाज र उपभोक्ता समितिहरु सदस्य रहेको यस समितिले विभिन्न क्षेत्र तथा निकायहरुबाट सरसफाइको क्षेत्रमा पुर्‍याउन  सक्ने संम्भाब्य योगदानको खोजी गर्दछ । सन् २०१७ सम्म सरसफाइमा सवै घरधुरीको पहुँच पुर्‍याउनका लागि क्षेत्रीय, जिल्ला, नपा एवं गाविस तहका समन्वय समितिहरुसँग कार्यक्रम, स्रोत, मानव संसाधन आदिको समन्वय तथा व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउँछ । साथै स्थानीय परिवेश र अवस्था अनुसार उपयुक्त हुने सचेतनामूलक एवं सरंचनामूलक क्रियाकलाप तथा प्रविधिहरुको खोजी, अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी सरसफाइ प्रवद्र्धनमा प्रभावकारीता र दिगापना कायम गर्न सहयोग गर्दे आएको छ ।  खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय, खानेपानी तथा सरसफाइ महाशाखाका सह–सचिव अध्यक्ष रहने यस समितिको सचिवालय खानेपानी तथा ढल निकास विभाग रहेको छ । साथै उक्त विभागको वातावरणीय सरसफाइ शाखाको शाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ।

 
सदस्यहरु


राष्ट्रिय योजना आयोग, स्थानीय विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, महिला, बालवालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, वातावरण मन्त्रालय, खानेपानी तथा ढल निकास विभाग, स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषि सडक विभाग, स्वास्थ्य सेवा विभाग, महिला  तथा बालबालिका विकास विभाग, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र, ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति, समाज कल्याण परिषद्, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, संयूक्त राष्ट्र संघीय निकायहरु, खानेपानी, सरसफाइ संबन्धी मुख्य दाताहरु, फोहरमैला व्यवस्था तथा स्रोत परिचालन केन्द्र, सम्बन्धीत अन्तर्राष्ट्रिय÷राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु, जि.वि.स. महासंघ, न.पा. तथा गा.वि.स.महासंघ, खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ वन उपभोक्ता महासंघ आदि ।


भूमिका र जिम्मेवारी

 •   राष्ट्रिय योजना आयोग, मन्त्रालयहरु, दातृ निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय÷राष्ट्रिय गैर संस्थासँग समन्वय गर्ने ।
 •   राष्ट्रिय सरसफाइ कार्यक्रम आवधिक रुपमा विकास गर्ने तथा पुनरावलोकन गर्ने ।
 •   विभिन्न तह केन्द्र, क्षेत्र र जिल्लामा सरसफाइ कार्यशाला, बैठक तथा गोष्ठी सञ्चालन गर्ने ।
 •   उपभोक्ता–मैत्री सूचना, शिक्षा तथा संचार सामग्री विकास गर्ने तथा प्रचार प्रसार गर्ने ।
 •   क्षेत्रीय,जिल्लास्तरीय समन्वय समिति र अन्य स्थानीय संस्था÷निकायहरुलाई आ–आफ्नो स्रोतसाधन परिचालन गरी तीब्र गतिमा खुला दिसामुक्त स्थिति हासिल गर्न परिचालन गर्ने ।
 •   कार्यक्रमहरुको कार्य सम्पादनको अनुगमन गर्ने ,गुणस्तर र दीगोपनाको  अनुसन्धान र विकासलाई सघाउने ।
 •   सरसफाइका क्षेत्रमा योगदान पु¥याउने महत्वपूर्ण व्यक्ति तथा संघ संस्थालाई सम्मान प्रदान गर्ने ।
 •   सरसफाइ सप्ताह, विश्व हातधुने दिवस,सम्बन्धी अभियानहरु आदि प्रायोजन गर्ने गराउने 
 •   गोष्ठी, कार्यशाला,सम्मेलन,संयुक्त क्षेत्रगत पुनरावलोकन लगायत आयोजना गर्ने
 •   सरसफाइ सम्बन्धी डाटाबेस अद्यावधि गर्ने, वार्षिक रुपमा क्षेत्रगत कार्य सम्पादन प्रतिवेदन तयार गर्ने । 
 •   कार्यक्रमको प्रभावकारीताको लागि स्रोत सर्वेक्षण तथा सरोकारवालाहरुको विश्लेषण गर्ने ।
 •   पूर्ण सरसफाइको लागि संयुक्त रणनीतिक योजना र कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण गर्ने ।
 •   राष्ट्रिय सरसफाइ निर्देशन समितिलाई क्षेत्रगत प्रभावकारीताको लागि आवश्यक सहयोग प्रदान गर्ने ।
 •   राष्ट्रिय सरसफाइ निर्देशन समितिका निर्णयहरु कार्यान्यन गर्ने ।