1. सरसफाइ गुरु योजना- २०६८ सार्वजनिक समारोह १२- असोज, २०६८ काठमाडौँ