खुला दिसामुक्त अभियानले २०७३  सम्म हासिल गरेको कभरेजको विवरण

यहाँ !!!!!