"सरसफाइ सन्देश " नाम गरेको e-bulletin अनलाईन भयो

मिति २०७३ चैत्र महिना, हाम्रो यस वातावरणीय सरसफाइ साखा बाट " सरसफाइ सन्देश " नाम गरेको E-Bulletin प्रकासन भएको छ ।

यसलाई प्राप्त गर्नका लागि यहाँ ठिच्नुहोस ।

http://www.ess.gov.np/uploads/ck/a__1489902120_E-paper Final Chaitra 2073.pdf