१. फोहरमैला-व्यवस्थापन ऐन 

२. राष्ट्रिय खानेपानी तथा सरसफाइ नीति २०१४

३. ग्रामिण खानेपानी तथा सरसफाइ नीति २००४

४. खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

५. खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धि नियमावली

६. खानेपानी तथा सरसफाइ नीति २०७१

७. वातावरण संरक्षण ऐन २०५३

८. खानेपानी व्यवस्थापन वोर्ड ऐन, २०६३

९. खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग ऐन, २०६३

१०. राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड २०६२ र खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड कार्यानोयण निर्देशिका २०६२ 

११. नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६ 

१२. सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ नीति, २००९ 

१३. जल श्रोत ऐन , २०४९

१४. जल श्रोत नियमावली, २०५०